Famous Chinese Artists | Art Week

Chang Yu 常玉
Year: 1901
City: Paris

Yan Ming 燕鸣
Year: 1917
City: JinagXi, China

Zao Wou-Ki 赵无极
Year: 1920-2013
City: Paris

Dayu Wu 吴大羽
Year: 1903
City: Shang Hai

Fengmian Lin 林凤眠
Year: 1900
City: Hong Kong

Wu Guanzhong 吴冠中
Year: 1919
City: Bei Jing

Chu Teh-Chun 朱德群
Year: 1920
City: Paris

Daqian Zhang 张大千
Year: 1899
City: Taipei

Walasse Ting 丁雄泉
Year: 1929
City: New York

Fu Baoshi 傅抱石
Year: 1904
City: Jiang Xi, China

[[