Chinese Artists You Need to Know

 

 

Zao Wou-Ki 赵无极 1920-2013
Chu Teh-Chun 朱德群 1920
Dayu Wu 吴大羽 1903
Fengmian Lin 林凤眠 1900
Yan Ming 燕鸣 1917
Chang Yu 常玉 1901
Walasse Ting 丁雄泉 1929
Fu Baoshi 傅抱石 1904
Pan Tianshou 潘天寿 1897
Daqian Zhang 张大千 1899
Wu Guanzhong 吴冠中 1919
BingHong Huang 黄宾虹 1865